02-623-6223אמציה 4 ירושלים

תפילה לכוחות הביטחון

(ר' מאיר מדן + הוספות)

מי שברך אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל חילי צבא ההגנה לישראל ואת כל אנשי כוחות הביטחון העומדים בכל מערכות המלחמה, והשומרים על ארצנו ועל ערי אלקינו, מן החרמון והלבנון עד מדבר סיני, ומן הירדן עד נחל מצרים, ביבשה, בים ובאוויר, בעבור שכל הקהל הקדוש מברך אותם ומתפלל בעדם.

הקדוש ברוך הוא יאיר פניו אליהם,יחזק רוחם לאהבתו וליראתו, ויאמץ זרועם לעשות רצונו.

ייתן את אויבינו ניגפים לפניהם, ישמור ויציל את מגינינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, ויקים בהם את הכתוב בתורתו: "ברך ה' חילו ופעל ידיו תרצה, מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן יקומון", ואומר: "כי ה' אלקיכם ההולך אמכם להלחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם".

וכל הצריכים רפואה, ישלח דברו וירפאם, וימלט משחיתותם.

וכל הנעדרים, והנתונים בשבי, יוציאם מחושך וצלמות ומוסרותיהם ינתק. וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם ( ברגלים : ויזכו לעלות לרגל ) ( בימים הנוראים : ויכתבם ויחתמם לחיים טובים ) עם כל ישראל אחיהם ונאמר אמן.