02-623-6223אמציה 4 ירושלים

תפילה לשלום המדינה

(ר' מאיר מדן)

אלקינו ואלקי אבותינו,
ברך נא את מדינת ישראל, הגן עליה בחסדך, ופרוש עליה סכת שלומך.
הסר מעליה כל אויב וכל צרה, ושלח אורך ואמיתך לנשיאה, לראש ממשלתה, לשריה וליועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך.
ברך נא את צבא מגני ארץ קודשיך, חזק את רוחם, אמץ את זרועם והנחילם עטרת נצחון.
שים שלום טובה וברכה בארצך וקראת ישועה חומותיה ושעריה תהילה.
פקוד נא את אחינו בארצות פזוריהם, והביאם לציון עירך ברנה.
השב שכינתך לציון וסדר העבודה לירושלים, ותחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים, ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות, אמן.