02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / מעגלים / לקט הלכות מעשיות לנר חנוכה

לקט הלכות מעשיות לנר חנוכה

חנוכה בקהילת הרמב

א. מקום ההדלקה:

מעיקר הדין ראוי להדליק מחוץ לבית, בפתח הפונה לרשות הרבים. אולם כבר מימים ראשונים נהגו להדליק בתוך הבית, גם כשלא היתה סכנה מצד השכנים הגויים.

בספר "ערוך השולחן" מנומק המנהג בגלל מזג האויר החורפי שאינו מאפשר להדליק נרות חנוכה מחוץ לבית שיעמדו למשך זמן הראוי למצוה. מכאן התגלגל המנהג גם לארץ ישראל, שבה אין את הקושי האקלימי האירופאי. המהדרים מדליקים בתוך "אקווריום" מחוץ לבית.

מי שמדליק בבית צריך להקפיד שכל אחת מהחנוכיות של בני הבית תהיה ניכרת בפני עצמה כדי שהמסתכל יראה אור נרות ולא אבוקה.

נתפלל שהקב"ה יראה את חנוכיות עמו ישראל בבית פנימה ויזכור להביא משהו מהחורף ששורר בעולם גם על ארצו.

ב. מי חייב בהדלקה:

מצות חנוכה "נר איש וביתו". הפוסקים נחלקו בהסבר ההדלקה של "המהדרין מן המהדרין":
הספרדים, שנוהגים בעקבות פסקי השולחן ערוך, נהגו שבכל בית תהיה חנוכיה אחת בלבד, ובכל ערב מוסיפים נר.
האשכנזים סוברים שכל בוגר חייב בהדלקה לבד, חוץ מבני זוג שמוציאים ידי חובה אלו את אלו. כשיש חוסר בנרות אפשר להשתתף בפרוטה במחיר הנר או השמן וכך להדליק בחנוכיה אחת לכל בני הבית.
טוב לחנך את הקטנים להדלקת נרות אך בודאי שאין חיוב להקפיד על מספרם.

ג. זמן ההדלקה:

לדעת רוב הפוסקים זמן הדלקת נר חנוכה הוא בצאת הכוכבים, מיד אחרי תפילת ערבית.
ביום ששי,  מדליקים סמוך ולפני הדלקת נר שבת. ובמוצאי שבת מדליקים בבית מיד אחרי ההבדלה (בבית כנסת מקדימים הדלקת נר חנוכה להבדלה).
מי שחייב לצאת מביתו בערב יכול להקדים את ההדלקה לשעה ורבע (זמנית) לפני שקיעה.

ד. מי שמוזמן לבית אחר להדלקת נרות:

1) אם השהות בבית אחר מתארכת יותר מ"ארוחת ארבע" וכדו', כגון שמוזמנים לערב שלם, כולל ארוחת ערב, ובמיוחד כשמדובר על נסיעה מחוץ לעיר – מדליקים בבית שבו מתארחים, בזמן הראוי.
2) אם מדובר על שהות קצרה ומקומית, רצוי להדליק בזמן בבית ולצאת מהבית רק חצי שעה לאחר ההדלקה. אם אי אפשר – ידליק כשחוזר הביתה.
3) אם אחד מבני הזוג נמצא בבית מדליקים בבית ויוצאים בזה ידי חובה. במקרה זה אפשר להדליק בבית המארחים ללא ברכה.
4) אם לא הדליק כלל וחזר הביתה מאוחר בערב, יכול להדליק כל זמן שבני הבית ערים.

The photo, “Chanukkah ” on Flickr is copyright (c) 2008 by author Karin Lewis (Bookatz) and made available under a Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0