02-623-6223אמציה 4 ירושלים

פורים

חג הפורים - קהילת בית כנסת הרמב

מצוות הפורים

מחצית השקל ומתנות לאביונים.

ככל שנה אנו מעמידים קופות בבית הכנסת ביום תענית אסתר וביום הפורים, לצורך "מחצית השקל" ולצורך "מתנות לאביונים". אנסה להסביר בכמה מילים את ייעודם של התרומות הללו:

מחצית השקל.

בימים שבית המקדש היה קיים היה נותן כל אחד מחצית שקל לצורך צרכי הציבור (בעיקר הוצאות הקופה הציבורית לקניית הקורבנות).

כיום, תורמים כסף "זכר למחצית השקל". את הכסף תורמים בבית הכנסת בתענית אסתר לאחר תפילת מנחה או בליל פורים לפני קריאת המגילה. נהוג שאב תורם "מחצית השקל" עבור בניו הקטנים, וכל מי שהתחיל לתרום עבור בניו לא יפסיק, אלא יתרום בכל שנה ושנה (על פי פסקו של הרמב"ם). הקופה של "זכר למחצית השקל" מיועדת לצרכי הרבנים, כפי שהיה נהוג בבית המקדש.

מתנות לאביונים.

"וחייב לחלק לעניים ביום הפורים, אין פחות משני עניים נותן לכל אחד מתנה אחת או מעות או מיני תבשיל או מיני אוכלין שנאמר ומתנות לאביונים שתי מתנות לשני עניים, ואין מדקדקין במעות פורים אלא כל הפושט ידו ליטול נותנין לו, ואין משנין מעות פורים לצדקה אחרת" (רמב"ם הלכות מגילה פרק ב הלכה טז).

את מצוות מתנות לאביונים אנו נדרשים לקיים ביום הפורים עצמו. ועדת הצדקה של בית הכנסת קיבלה רשימה גדולה של כתובות של נזקקים מלשכת הרווחה ואנו מעבירים את המתנה של מי שנותן את כספי הצדקה בו ביום, בחלוקה על פי הרשימה הזו. כל מי ששם את כספו בקופה של מתנות לאביונים בתענית אסתר או ביום הפורים, יהיה שותף בקיום המצוה כהלכתה ובהידורה.

משלוח מנות איש לרעהו

במשך שנים אנו נוהגים לערוך משלוח מנות קהילתי בשיתוף עם אחד מארגוני הצדקה המעסיקים אנשים עם צרכים מיוחדים. כל משפחה תורמת לקופת הקהילה שמארגנת את המשלוח הקהילתי. לכל משלוח מצורף דף עם ברכה ודבר תורה של הרב.

מקורות נוספים לחג הפורים

קהילת בית כנסת הרמב"ן בהנהגת הרב בני לאו נמצאת הליך התחדשות מתמיד. הנכם מוזמנים לעיין במקורות העיון הנוספים אשר פורסמו בנושא חג הפורים.