02-623-6223אמציה 4 ירושלים

קדיש יתום – נשים

אמירת קדיש יתום על ידי נשים

(מוקדש לע"נ סבא אפרים פורמן ז"ל)

שאלת אמירת קדיש יתום על ידי נשים נשאלה במאות השנים האחרונות עשרות פעמים. הראשון שנשאל על כך היה ר' יאיר בכרך (מאה 17 בגרמניה) בספרו "חוות יאיר" סימן רכב. בתחילת דבריו הוא כותב שאכן מצד ההגיון ההלכתי אין שום מניעה שאשה תוכל לומר קדיש יתום כמו גבר, אך הוא מסיים בחשש שיש כאן פריצת גדר ואוסר לנהוג כך למעשה.

מאז הרב בכרך ועד לשנים האחרונות רבו התשובות האוסרות על נשים לומר קדיש בבית הכנסת. חלקם התירו לאשה שתאמר את הקדיש בביתה, במנין גברים (הרב ריישר, שו"ת שבות יעקב חלק ב יו"ד סימן צג, הרב חיים דוד הלוי, עשה לך רב חלק ה סימן לג ועוד). הסיבה לחלוקה בין הבית לבית כנסת היא, לדברי הרב הלוי, שבבית הכנסת אמירת הקדיש על ידי אשה עלולה לגרום הרהור עבירה. עוד חשש שעלה על ידי רבני זמננו הוא שמהיתר זה יבואו מתקנים ומחדשים למיניהם וילמדו מכאן להתיר לנשים לעבור לפני התיבה או לקרוא בתורה בציבור ולכן אין לפתוח פתח זה.

כשבודקים את כל הטעמים והנימוקים לאיסור רואים שיש כאן יותר חשש מפריצת גדר ראשונים ופחות איסור פנימי של ההלכה.

בהקשר זה אני מבקש להעיר מספר הערות:

  1. מקורו של "קדיש יתום" באגדה על רבי עקיבא שהצליח למצוא בן של אדם שנידון לגיהנום, ועל ידי שלימדו לומר קדיש תיקן הבן את נשמת אביו. ברור שהסיפור לא התכוון לומר שבן מקושר לנשמת ההורה יותר מן הבת. כך כתב הרב בכרך, ראשון הדוברים בסוגיה זו.
  2. הקדיש אינו תפילה אלא שבח גדול לה' שיתקדש ויתעלה וכל הקהל עונה אמן. זה אינו דומה כלל למעמד אשה כקוראת בתורה או כחזנית ולכן גם אין מקום לחשש שילמדו מזה על זה.
  3. באמירת קדיש מקיימים מצוות "ונקדשתי בתוך בני ישראל" (ויקרא כב). מצוה זו נוהגת בגברים ובנשים (עיין ספר החינוך מצוה רצו).
  4. הקדיש משמש גם להתקשרות של האדם עם זכר יקירו שנפטר. בדרך כלל אמירת הקדיש מביאה עמה גם הקפדה נוספת במצוות בין אדם למקום ובין אדם לחבירו. התועלת שבאמירת הקדיש והמזור שהוא מביא לנפש עומדים כנגד חששות של פריצות וכדו'.
  5. ישנן כבר קהילות (אורתודוכסיות) לא מעטות, בארץ ובארה"ב, שנוהגות כך, בהסכמת רבניהן, ואם ננהג כך אצלנו, בודאי לא ניחשב כ"פורצי גדר". הרב ריסקין, הרב של אפרת, אמר לי שהוא סומך על הוראת הרב סולוביצ'יק שהתיר לנשים לומר קדיש. כידוע יש כח לציבור לייסד מנהגים, אם אינם עומדים בניגוד להלכה. במקרה זה נראה לי שאכן אין כאן איסור הלכתי אלא יותר רתיעה וחשש. מולם יכול לבוא מנהג הציבור כקובע ומכריע להיתר.
  6. הסיבה היחידה שבגללה אפשר להסתייג מאמירת קדיש על ידי אשה היא שמעשה זה יעורר מחלוקת קשה בקהילה. יש קהילות שהמתח מפני כל מעשה שאינם מורגלים אליו גדול מאד. אנו מצווים לנהוג "מתון מתון", ולהקשיב לכל הקולות העולים בתוכנו. לכל קהילה יש את הדינמיקה הפנימית שלה ולכן תשובה זו אינה גורפת אלא אמורה להידון בפני הקהילה על ידי חברי הקהילה.
  7. עד כמה שאני מכיר את קהילתנו אני סבור שניתן לחזק את מי שמבקשת לומר מעזרת הנשים קדיש על קרוביה (כשם שאנו נוהגים זה מכבר בענין ברכת "הגומל").

הרב בני

אולי גם זה יעניין אותך: