02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / הרב בני לאו / שאלות ותשובות / שות-כשרות / שימוש בכלי זכוכית על פי המנהג האשכנזי

שימוש בכלי זכוכית על פי המנהג האשכנזי

שות-כשרות

הכשרת כלי זכוכית

במאמר הקודם ציינתי (בנושא כלי פיירקס ודורלקס) את מחלוקת אשכנז וספרד בכלי זכוכית. לאור שאלות רבות אבהיר מחלוקת זו:

בשולחן ערוך (אורח חיים סימן תנא סעיף כו) מובאת המחלוקת כך:

כלי זכוכית אפילו מכניסן לקיום ואפילו משתמש בהם בחמין, אין צריכים שום הכשר שאינם בולעים, ובשטיפה בעלמא סגי להו.
הגה: ויש מחמירין ואומרים דכלי זכוכית אפילו הגעלה לא מהני להו; וכן המנהג באשכנז ובמדינות אלו .

ההלכה הזו נכתבה בתוך קובץ הלכות פסח. חלק מהפוסקים שלאחר השולחן ערוך טענו שהחומרה האשכנזית קיימת רק בהקשר של פסח ולא בדיני איסור והיתר של שאר ימות השנה. כך מופיע בספר כנסת הגדולה, וממנו מצוטט על ידי פוסקים רבים הלכה למעשה (הביאם הרב וויס בשו"ת מנחת יצחק חלק א סימן פו).

ההסבר להבדל בין פסח לשאר ימות השנה הוא שבפסח נהגו לחשוש לכל הדעות. בהקשר של כלי זכוכית היתה מחלוקת בתקופת הראשונים האם הזכוכית דומה לחומר בלתי עביר, שאינו בולע טעם של מה שנכנס בו, או שבגלל שהזכוכית מיוצרת מחול יש לה דין של כלי חרס שאינה יכולה להשתחרר מטעם שנבלע בה. רוב הפוסקים הכריעו שהזכוכית כלל אינה בולעת, וכך הכריע למעשה השולחן ערוך ובעקבותיו כל הפוסקים הספרדים. הרמ"א העיר (בהלכות פסח) שבאשכנז נהגו להחמיר. אך, כאמור, האחרונים חילקו בין פסח לשאר השנה:

"והנה בכל השנה שותים חלב חם בכלי זכוכית על ידי עירוי ששופכים לתוכו מכלי ראשון ואחר כך אין להשתמש בו בבשר חם אבל נוהגים לשתות בו בסעודה שאוכלים בה בשר" (לשון הרב א"ז שור, מגדולי רבני פולין, בעל ספר "תבואות שור").

כך למעשה, המנהג הרווח ברוב בתי האשכנזים. בימות השנה הרגילים אין מקפידים ומגישים בכלי זכוכית גם בארוחה בשרית וגם בארוחה חלבית תה או קפה בכלי זכוכית. עם זאת, מקפידים לא להגיש מרק בשר ממש בכלי זכוכית שהיה בו חלב חם.

דבר זה היה מקובל בכל קהילות האשכנזים, כפי שניתן לקרוא בתשובות רבות (מראי מקומות ניתן למצוא בספרו של הרב צ' כהן, "הגעלת כלים לפסח", עמ' שי"ב – שי"ד).

בפסח רווח המנהג שלא משתמשים בכלי זכוכית שהשתמשו בהם בחמץ חם, ובכלי זכוכית שהשתמשו לשתיה קרה או חמה שאינה חמץ התירו להכשיר על ידי עירוי במשך שלש יממות (והחלפת המים בכל יממה). כך כתב בפשטות הר"מ אריק, שו"ת אמרי יושר חלק ב סימן קמד.

רק בכלי פיירקס ודורלקס צריך להקפיד באוכל חם (מרק או שתיה) כי הם מוגדרים (לחלק מהפוסקים) ככלי מתכות ולכן בהם יש להפריד בין בשר לחלב, ובשעת הצורך יש להגעילם.

הרב בני

אולי גם זה יעניין אותך: