02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / הרב בני לאו / שאלות ותשובות / שות-כשרות / שימוש לבשר וחלב בכלי פיירקס ודורלקס

שימוש לבשר וחלב בכלי פיירקס ודורלקס

שות-כשרות

המצאת כלי פיירקס ודורלקס יצרה מבוכה מסויימת בעולם ההלכה 

מבחינות רבות נחשבים כלים אלה לכלי זכוכית, אך בשונה מזכוכית, הם עמידים באש ככלי מתכות. אנשי מדע רבים נדרשו לסוגיה זו. חלקם טענו שהפיירקס והדורלקס קיבלו את תכונתם בזכות סיבי מתכת המוחדרים בזכוכית וממילא יש להם דין של כלי מתכות. כנגדם קמו מדענים אחרים וטענו שבכל זכוכית יש מרכיב של תחמוצת מתכתית אך אין בהם מתכת ממש וממילא דינם ככלי זכוכית.

להכרעה אם דורלקס ופיירקס דומים לכלי זכוכית או מתכת יש משמעות גדולה להלכה.

מי שמגדיר אותם ככלי מתכות, חייב להפריד בין כלים המיועדים לבשר לבין כלים חלביים.

כמו כן אפשר להכשיר אותם, בשעת הצורך, כמו כלי מתכות, על ידי הגעלה במים רותחים (אך בשונה מהגעלה רגילה מכניסים את הכלי רק למים רותחים ולאחריהם לא מעבירים למים קרים כי הכלי לא יעמוד במעבר זה).
כך פוסקים רבים מפוסקי האשכנזים (להרחבה ראו בתשובתו של הרב וולדנברג, ציץ אליעזר חלק ט סימן כו).

אם מגדירים אותם ככלי זכוכית נכנסים למחלוקת אחרת: האם זכוכית "בולעת" איסורים או שהיא חסינה מבליעה.

לדעת רוב הפוסקים הספרדים הזכוכית כלל אינה בולעת ולכן מותר להשתמש בכלי זכוכית לבשר או לחלב, ורק יש להקפיד על שטיפה בין שימוש לשימוש.
לפי זה גם בכלי פיירקס ודורלקס יהיה מותר להשתמש באותו כלי גם לבשר וגם לחלב ללא שום פעולת הכשרה ביניהם (מלבד שטיפה). כך אכן פוסק למעשה הרב עובדיה יוסף (שו"ת יביע אומר חלק ד יו"ד סימן ה).

לכן למעשה:

לאשכנזים יש להפריד בין כלי בשר וחלב גם בפיירקס ודורלקס.

לספרדים, הפוסקים שדין הפיירקס והדורלקס כזכוכית, מותר להשתמש באותו כלי גם לבשר וגם לחלב ורק יוודאו שהכלי שטוף היטב ללא שאריות.

יש שרצו להתיר גם לאשכנזים להשתמש באותו כלי על ידי ביצוע של הגעלה בין שימוש לשימוש אך למעשה אין לעשות זאת. כך פסק ר' אברהם גומבינר, מגן אברהם סימן תקט ס"ק י"א. הסיבה לאיסור היא שאם נעביר כלים, על ידי הכשרתם, מבשר לחלב, ייגרם בלבול שיביא כמעט בהכרח לשיכחה ולהטרפת המטבח. לכן נהגו כל העדות להחזיק שתי מערכות של כלים מסומנות. רק במקרים מיוחדים של צורך גדול מתירים להגעיל כלי ולהעבירו לשימוש מבשר לחלב ולהיפך.

הרב בני

אולי גם זה יעניין אותך: