02-623-6223אמציה 4 ירושלים

שליח ציבור כהן

שות-אחר

נשיאת כפים ומנהג המקום

בשבת האחרונה ניגש אורח כהן, להיות שליח ציבור בתפילת מוסף. כשסיים תפילת הלחש, רץ ליטול את ידיו, ובזמן ברכת הכהנים נשא את כפיו, ממקומו, עם הכהנים העולים לדוכן. לאחר התפילה שוחחתי איתו והוא סיפר לי שכך המנהג בקהילתו. בסעד נוהגים הכהנים שמשמשים כשליחי ציבור לעמוד בשתיקה, לא מקריאים את ברכת הכהנים ולא משיבים. בשורות הבאות אני מבקש לברר את חילוף המנהגים בענין זה:

חילוף מנהגי שליח ציבור – כהן

המשנה במסכת ברכות (פרק ה, ד) מלמדת את הדין של כהן המשמש כשליח ציבור:

"אם אין שם כהן אלא הוא, לא ישא את כפיו
ואם הבטחתו שהוא נושא את כפיו וחוזר לתפילתו רשאי"

הרמב"ם (הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק טו הלכה י) מביא משנה זו להלכה.

ומעיר עליו בהגהות מיימוניות (אות ו) שהטעם שהתירו לשליח ציבור כהן לשאת כפיו הוא כדי שלא תתבטל נשיאת כפים, אבל אם יש כהן אחר שישא את כפיו, לא ישא שליח ציבור ידיו ואפילו אם הוא בטוח שלא יתבלבל בתפילתו.

הערה זו התקבלה להלכה בשולחן ערוך (אורח חיים סימן קכח סעיף כ):

אם שליח ציבור כהן, אם יש שם כהנים אחרים, לא ישא את כפיו;

וביאר המשנה ברורה הלכה זו:

לא ישא – שמא לא יוכל לכוין לחזור לשים שלום שדעתו מטורפת מאימת הצבור ואפילו אם בטוח הוא בעצמו שלא תטרף דעתו ג"כ לא רצו חכמים להקל בזה לעקור ממקומו ולעלות לדוכן היכי שיש כהנים אחרים בביהכ"נ ולא תתבטל הנשיאת כפים.

וכן פסקו כל האחרונים, אשכנזים וספרדים. לדוגמה, סיכומו של הקיצור שולחן ערוך, סימן ק,יז:

משתדלים שהשליח צבור לא יהיה כהן. ואם הוא כהן לא יעלה לדוכן. וגם לא יקרא לפני הכהנים, אלא איש אחר יעמוד אצלו שיקרא "כהנים" וגם יקרא לפניהם את התיבות יברכך וגו', והשליח צבור עומד ושותק עד שים שלום, ואינו עובר במה שאינו עולה לדוכן, אף שזה קרא כהנים בקול, כי אין הכוונה אלא על מי שאינו עומד בתפלה ועקר רגליו ברצה, ואם אין שם כהן אחר אלא הוא, אזי כדי שלא תתבטל מצות נשיאת כפים, יעלה הוא לדוכן וסומך על נטילת ידים של שחרית.

על פי זה ברור שהמנהג שנוהגים הכהנים בסעד מיוסד בהתאם להלכה הפסוקה מימי הראשונים ועד ימינו. איני יודע על סמך מה נוהגים בקהילתו של האורח כפי שנוהגים (ייתכן והמציאות היתה שם שהיה רק כהן אחד, ומזה התרגלו שהכהנים מברכים גם בהיותם שליחי ציבור). בכל מקרה תפקיד הגבאים להורות לאורחים את מנהגי הקהילה על מנת שיוכלו להתאים עצמם למנהג המקום.

הרב בני

אולי גם זה יעניין אותך