02-623-6223אמציה 4 ירושלים

שמיטת כספים | שיעור מס' 7